Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

През месец Януари 2020 г. СУ „Димитър Благоев“ започна работа по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Продължителността на проекта е 36 месеца.

Специфичните цели на проект „„Образование за утрешния ден“ :

СУ „Димитър Благоев“ се включи в Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности /клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране/. В училището са сформирани 4 клуба по интереси по ключови дигитални умения – клубове с „основно ниво“ и със „самостоятелно ниво“ и обхванати 60 ученика от пети, шести и осми клас.

Наименованието на клубовете по интереси в СУ „Димитър Благоев“ по Проект „Образование за утрешния ден“ за учебната 2019/2020 година са следните:

Всеки ученик, успешно завършил заниманията по интереси получава удостоверение за преминало обучение от проекта.