Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПЪРВИ КЛАСПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
В ПЪРВИ КЛАС
НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

1. Водещ критерий за прием в първи клас е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. При регистрация на заявлението се прави автоматична проверка в Локална база данни „Население“ (ЛБДН) на Община Свищов.

2. Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по чл.10 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.

3. При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за прием в училището, се разпределят в следните групи:

1. първа група

1.1. Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и същият адрес не е променян в последните 3 (три) години, предхождащи датата на подаване на заявлението;

1.2. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес.

2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 (една) година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от една до три години, предхождащи датата на подаване на заявлението;

3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, като същият адрес е променен в рамките на 1 (една) година преди подаване на заявлението;

4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

4.При разпределяне в групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за класиране на ученика.

5. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в чл.10, като първо се приемат децата от първа група.

6. В случай че броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии със съответния брой точки:

КРИТЕРИИ ТОЧКИ УДОСТОВЕРЯВАНЕ
К1
Дете с трайни увреждания над 50%
10 т.
При записване се представя оригиналното решение на ТЕЛК/НЕЛК
К2
Дете с един или двама починали родители
10 т.
При записване се представят:
• Удостоверение за раждане на детето,
• Актове за смърт на родителите
К3
Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището
10 т.
Проверката е автоматична в момента на регистрация на заявлението. Точките се начисляват за училището, в което е намерено съвпадение на данни на брат/сестра, посещаващи училището в настоящата учебна година
К4
Деца, завършили подготвителна група в избраното училище
5 т.
Проверката е автоматична в момента на регистрация на заявлението. Точките се начисляват за училището, в което е намерено съвпадение
К5
Деца-близнаци
10 т.
При записване се представят Удостоверения за раждане.
К6
Деца от социални институции
10 т.
Служебна бележка от социалната институция.
К7
Месторабота на заявителя в района на училището
5 т.
Избраният критерий се доказва със служебна бележка от работодателя с ЕИК, изх.№, точен адрес на месторабота, мокър печат и подпис.
К8
Дете от семейство с повече от две деца
5 т.
При записване се представят Удостоверения за раждане.
К9
Поредност на желанието на родител за прием на детето в съответните училища:
- първо желание
- второ желание
- трето желание
- четвърто желание40 т.
35 т.
30 т.
25 т.
По реда на заявените желания в заявлението

Деца със СОП - до три деца в паралелка.

Родителите на деца - близнаци регистрират това обстоятелство в заявлението, с цел при кандидатстване децата да попаднат в едно и също училище.

Родителите на деца със СОП в заявлението отразяват наличието на становище от Екип за подкрепа на личностното развитие. За всяка паралелка за тях се извършва отделно класиране в рамките на три деца.

*Всички избрани критерии трябва да са актуални към момента на регистрация;

*Критериите се доказват със съответните документи (копия и оригинали за сверяване) в срока за потвърждаване на приема. При установени несъответствия и неточности, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.Сумата от всички точки от всички критерии се използва като база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано учебно заведение.