Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 1. Държавните зрелостни изпити по чл. 24, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета за придобиване на средно образование се полагат от учениците, успешно завършили XII клас.
 2. Държавните зрелостни изпити се провеждат в две сесии:
  1. През май - юни;
  2. През август - септември.
 3. Изпитните работи от държавните зрелостни изпити са анонимни.
 4. Учениците, завършили успешно XII клас, полагат държавните зрелостни изпити на територията на областта, в която са завършили успешно последния гимназиален клас.
 5. Държавните зрелостни изпити се оценяват от национални комисии за оценяване по всеки учебен предмет или цикъл от учебни предмети. В състава на комисиите се включват учители и представители на висшите училища.
 6. Оценяването се извършва в съответствие с изискванията за оценяване в учебно-изпитните програми и правилата.
 7. Всяка изпитна работа се проверява и оценява индивидуално от двама оценители - членове на съответната национална комисия за оценяване.
 8. Оценката от държавния зрелостен изпит за всяка изпитна работа се формира като средноаритметична от индивидуалните оценки на двамата оценители с точност до 0,01. Оценката от държавния зрелостен изпит е окончателна.
 9. Когато получената оценка по първия предмет (БЕЛ) е слаб (2), зрелостникът може да се яви отново на съответния държавен зрелостен изпит през втората сесия. Когато на държавния зрелостен изпит по втория предмет, получената оценка е слаб (2), зрелостникът може да се яви отново на този изпит, като на следващата изпитна сесия има право да избере същия или друг учебен предмет от посочените в чл. 24, ал. 3 на Закона за народната просвета.
 10. Зрелостникът подава заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и получава служебни бележки за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и за кандидат, допуснат до държавни зрелостни изпити.
 11. Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното училище с документ за самоличност и служебната бележка за допускане до държавни зрелостни изпити не по-късно от 30 минути преди началото на държавния зрелостен изпит.
 12. В зависимост от учебния предмет или цикъла от учебни предмети, по който полага държавен зрелостен изпит, зрелостникът носи: линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма, а зрелостниците с нарушено зрение и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства;
 13. Зрелостникът получава от квестора:
  1. Изпитния материал;
  2. Изпитен комплект и/или листове за белова и чернова, където е необходимо;
  3. Голям плик за изпитната работа и малък плик за идентификационна бланка по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, която се попълва собственоръчно;
 14. Зрелостниците със специални образователни потребности, които не могат да положат писмен изпит, полагат устни държавни зрелостни изпити след представяне на медицински документ от районна експертна лекарска консултативна комисия.
 15. Учебно-изпитната програма за държавния зрелостен изпит по български език и литература обхваща учебното съдържание, изучавано в часовете за задължителна подготовка съгласно учебния план.
 16. Учебно-изпитните програми за втория държавен зрелостен изпит обхващат учебното съдържание, изучавано в часовете за задължителна подготовка от учебния план съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
 17. Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити, които ученикът може да положи по свое желание, обхващат учебното съдържание, предвидено за изучаване в часовете за задължителната общообразователна подготовка.
 18. Държавният зрелостен изпит по български език и литература ще се проведе на 21.05.2019 г. Начало - 08.00 ч.
 19. Втори задължителен държавен изпит ще се проведе на 23.05.2019 г. Начало - 08.00 ч.
 20. Държавните зрелостни изпити по друг допълнителен предмет по желание на ученика ще се проведат в периода от 28.05 до 31.05.2019 г.
 21. Сесия август-септември
  1. БЕЛ - 28.08.2019 г.
  2. Втори предмет - 29.08.2019 г.
  3. Предмет по желание - в периода 30.08 - 04.09.2019 г.