Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

Определената от началника на РУО – Велико Търново комисия насочва учениците съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания.

Комисията приема документи от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г., на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Арх.Георги Козаров, № 1, ет. 1, стая №8 /деловодство/, както следва:

Документи, които следва да бъдат представени съгласно чл.96, ал.2 от Наредба №10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, са:

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

При подаване на документите в РУО – Велико Търново, учениците се явяват с документ за самоличност.

Заявлението се подписва от ученика и родител или друго лице, упражняващо родителските права.

За ученици от центровете за настаняване от семеен тип заявлението се подписва от ученика и от директора на центъра.

Учениците, подали заявления, ще бъдат уведомени за решението на комисията. Насочените за прием ученици трябва да се запишат в училището в срок до 03 юли 2019 г. до 17,00 часа.

ЗАЯВЛЕНИЕ за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В ГИМНАЗИИ ИЛИ СУ