Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПЪРВИ КЛАСЕЗИКОВО-ГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КОРЕКЦИЯ

През последните години все повече се увеличават изискванията и очакванията към българското училище. То е вторият дом за нашите деца, тук преминава по-голяма част от тяхното ежедневие. Условията, в които днес те растат и се възпитават, постоянно се променят и усложняват. Поради различните социални проблеми, трудностите в бита, все по-малко време ни остава за реално живо общуване. Днес по-често си пишем по имейли и sms-и, чуваме се за кратко по телефона, изразяваме се телеграфно и постепенно богатството на езика и живото слово се измества от жаргона и чуждиците. Днес по-малко четем художествени книги и по-често гледаме телевизия, което неминуемо променя стила ни на изразяване и общуване.

Затова все повече подрастващи трудно овладяват правоговорните и книжовни норми на българския език, срещат трудности при формирането на ясна и изразителна реч, а оттам и проблеми с четенето и писането.

Ние ясно осъзнаваме отговорността, която имаме пред нашите ученици и техните родители за осигуряване на възможности за преодоляване на тези проблеми.

Към училището функционира логопедичен кабинет, където се осъществява консултативна и корекционно-компенсаторна дейност за преодоляване на езиково-говорните и комуникативни нарушения. Логопед Здравка Ганева има над 10 г. опит в работата с деца и ученици с логопедични проблеми. През последните години тя бе логопед на детските градини в Община Свищов. Освен с учениците от СУ „Д.Благоев”, тя работи и към новооткрития Дневен център за деца с увреждания.

През настоящата учебна година след проведеното логопедично обследване, в логопедичния кабинет на училището се обучават 35 деца на възраст между 7-13 г., като по-голямата част от тях са в начална училищна възраст. Преобладават артикулационните нарушения, заекването, както и проблеми с овладяване на четенето и писането - дислексия/дисграфия. Терапията в кабинета е свързана не само с преодоляването на тези проблеми, а така също и с подобряване на самооценката, изграждането на увереност и самочувствие, повишаване на качеството на общуване на тези деца. Дейността се осъществява в тясна връзка и комуникация с учителите и семейството, които са партньори в корекционния процес.

Кабинетът е отворен за консултации с родители, които се нуждаят от информация за речевото развитие на децата си, както и за диагностична дейност, насочена към нашите настоящи и бъдещи ученици.

Обучението и възпитанието на децата са многостранни и сложни процеси. Когато в тяхното осъществяване участват повече партньори-семейство, учители, логопеди, психолози, се осигурява по-високо качество и ефективност, както и реализиране на по-успешни личности.