Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА"УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

< < < <
  Образователна степен: Средна
I гимназиален етап II гимназиален етап  
Класове Общо Класове Общо ОБЩО
VIII IX X X VIII - X XI XI XII XII XI - XII VIII - XII
Учебни седмици 36 36 36 2   36 2 31 2    
Раздел А - задължителни учебни часове
Учебни предмети                      
Общообразователна подготовка
Български език и литература 144 108 108   360 108   87   195 555
Чужд език - Английски език 648 144 72   864     864
Чужд език - Руски език   72 72   144 72   58   130 274
Математика 108 108 72   288 72   58   130 418
Информационни технологии 36 36 18   90           90
История и цивилизации   144 126   270           270
География и икономика   72 90   162           162
Философия 36 36 72   144           144
Гражданско образование           36   29   65 65
Биология и здравно образование   90 72   162           162
Физика и астрономия   90 72   162           162
Химия и опазване на околната среда   90 72   162           162
Музика 18 18 18   54           54
Изобразително изкуство 18 18 18   54           54
Физическо възпитание и спорт 72 72 72   216 72   58   130 346
Обща професионална подготовка
Английски език по професията   72   58   130 130
Предприемачество 36   36     36
Икономика   36   36     36
Здравословни и безопасни условия на труд 18   18     18
Общо за раздел А 1116 1116 990   3222   432   348   4002
Раздел Б - избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б 36 36 162 64 298 720 64 580 64 1428 1726
Отраслова професионална подготовка 36 36 18 90 306 232 538 628
Рисуване и живопис 36   18   54 18       18 72
Компютърна графика   36   36 72   58   130 166
Предпечатна подготовка     72   58   130 130
История на изкуството     72   58   130 130
Фотография и видеотехника     72   58   130 130
Специфична професионална подготовка 108 108 288 174 462 570
Компютърна графика   36   36 72   58   130 166
Компютърна анимация     72   58   130 166
Предпечатна подготовка   36   36     36
Графичен дизайн и реклама     72     72 72
Фотография и видеотехника   36   36     36
Комбинаторика и цветознание     72     72 72
Рисуване       58   58 58
Учебна практика 36 126 174 300 336
Компютърна графика   36   36 72   116   188 224
WEB дизайн     54   58   112 122
Производствена практика 64 64 64 128 192
Общо за раздел А + раздел Б 1152 1152 1152 64 3520 1152 64 928 64 2208 5728
Раздел В - факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 144 144 144   432 144   116   260 692
Български език и литература           72   58   130 130
Музика 72 72 72  216 216
Музика 72 72 72  216 216
физическо възпитание и спорт 72 72 72  216 216
Компютърна графика   72 58 130
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1296 1296 1296 64 3952 1296 64 1052 64 2468 6420