Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ДРУГИ ДОКУМЕНТИОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЪТУВАНИЯ, ПОСЕЩЕНИЯ НА ОБЕКТИ, КОНЦЕРТИ И ДР., УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И ДР. СЪГЛАСНО ЧЛ.15 ОТ НАРЕДБА №10 ОТ 01.09.2016 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Списък на учениците, които ще пътуват

Докладна от класен ръководител/учител

Декларация за пътуванеОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА /ТУРОПЕРАТОР/ СЪГЛАСНО ЧЛ.4 ОТ НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА,ИНИЦИИРАНИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

!!! 10-12 дни преди пътуването се иска одобрение от РУО

Медицинска карта

Списък на учениците, които ще пътуват

Докладна от класен ръководител/учител

Приложение 2 към чл. 4, ал. 2- Образец на уведомително писмо-декларация до родител/настойник

Договор за организиране на детски и ученически пътувания с обща ценаЗА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Заявление-декларация за получаване на стипендия

Бланка на СУ "Д. Благоев"

Декларация за съгласие за участие на детето в снимки или видео-изображения.

Доклад на класния ръководител - забележка

Уведомително писмо до родител за допуснати отсъствия

Уведомително писмо до дирекция "Социално подпомагане"

Уведомително писмо до родител за извършено нарушение