Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИДЕЙНОСТ НА УЧИЛИЩЕТО

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”, СВИЩОВ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2020 – 2024 ГОДИНА

Правилник за дейността на СУ "Димитър Благоев" през учебната 2021/2022 година

Мерки за повишаване качеството на образованиев в СУ "Д. Благоев" за учебната 2021/2022 година

Годишен план за дейността на СУ "Димитър Благоев" за учебната 2021/2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, период 2020-2024 година

Училищна програма за намаляване броя на отсъствията; за намаляване броя на учениците, преждевременно напуснали училище

Етичен кодекс на училищната общност

Практически насоки за действията, които работещите в образователните институции в сферата на средното образование следва да предприемат в случай на инцидент, ситуация на насилие и в други критични случаи, протокол за докладване и последваща реакция


МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари

Инструктаж на педагогическите специалисти относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинското лице в случай на инцидент в образователната институция

Практически насоки за действие на учителите в критични ситуации