Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


Проект № BG05M2OP001-5.001-0001


"РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ"ЗА ПРОЕКТА

СУ „Димитър Благоев“- гр. Свищов участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Обща стойност: 109 562 541,93 лв.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

Основната цел на проекта е да НЕ се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели на този проект са:
 Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда.
 Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене.
 Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, в които СУ „Димитър Благоев“-гр. Свищов участва, са: Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогическите специалисти и учениците за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Дейност 2. Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Дейност 3. Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. Дейност 4. Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в това число образователни платформи, търсене на електронно съдържание и други).

Закупуването на технически средства за учениците за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи по дейност 1 е вече изпълнено.

Дейности 2,3 и 4 ще стартират от 01.09.2021 г.

юни 2021 г.
СУ "Д. Благоев", гр. Свищов