Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ1. Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас?

2. Какви документи са необходими за явяване на изпит??

3. Какво представляват изпитите за кандидатстване след 7. клас? Точкуване. Времетраене. Формиране на оценката за НВО и за кандидатстване.

4. Какво носят и ползват за изпита учениците?

5. Преди началото на теста.

6. При какви случаи се преустановява и анулира служебно изпита от страна на квесторите?

7. Могат ли учениците да проверят и да се запознаят с конкурсните си работи след провеждането на тестовете?

8. Обявяване на резултатите.


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

1. Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас?

Националното външно оценяване по БЕЛ и математика е задължителен изпит за всички седмокласници.

Тъй като всички ученици трябва да влязат в гимназия, тези, които са изкарали двойки или не са се явили, ще участват в балообразуването само с оценките от училище и ще имат максимум 100 точки бал. Те също задължително ще подават документи за участие в класирането, но с този по-нисък бал ще влязат в не толкова предпочитано училище.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

2. Какви документи са необходими за явяване та изпит?

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления. Всеки ученик ще получи служебна бележка, в която е посочено точно определено място за провеждане на изпита. Всеки кандидат-гимназист трябва да носи със себе си документ за самоличност и служебната бележка с неговия уникален входящ номер, в която се удостоверява къде ще се проведе изпитът.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

3. Какво представляват изпитите за кандидатстване след 7. клас? Точкуване. Времетраене. Формиране на оценката за НВО и за кандидатстване.

Изпит по български език

Изпитът е писмен и се състои от:
- тест – 60 минути
- преразказ с дидактическа задача – 90 минути

Тестът по български език и литература обхваща материала за 7. клас, но включва и усвоените през всичките 7 години на обучение знания и умения на учениците. Първата част е тест от 25 въпроса, а втората е преразказ на непознат текст. Тестовата форма разчита в голяма степен на логичното мислене и затвърдените знания по езика и българската литература. Първите 18 въпроса са с избираем отговор (учениците посочват един верен отговор между четири възможни). Освен въпросите, свързани с езика, има и въпроси, засягащи знания за авторите, произведенията и литературната теория. Според сложността на въпроса всеки носи по една или две точки. Тази част от теста се проверява от компютър. Следват 7 тестови задачи със записване на кратък отговор в предназначения за това лист.Те носят повече точки, тъй като учениците сами трябва да запишат отговорите и е необходимо да познават много добре изпитния материал.Последният (25-и) въпрос изисква познаването на конкретно произведение от материала за 7 клас, като идеята е с 3-4 изречения коректно според езиковата и литературната норма да се коментира отделен цитат, но без той да се вади от контекста на цялото произведение.

Времетраенето на този елемент на изпита е 60 минути.

Втората част от изпита е създаване напреразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача. Не се изискват цитати, коментари и аргументиране, както е при съчинение разсъждение, а бързо запаметяване и отсяване на важните епизоди с оглед на дидактическата задача. Проверяват се способностите за изграждане на цялостен и логически свързан текст и езиковите компетентности на седмокласниците (спазването на граматични, правописни, пунктуационни норми; съобразяване с лексикалните особености на българския език), като ключови са глаголните форми и тяхната съвместна употреба. Обръща се внимание и на графичното оформяне на текста – смислово отделяне на абзаци, поставяне на разстояние между думите и ясно изписване на главни и малки букви. При създаването на преразказа се оценява обективността и умението за изграждане на смислено и коректно написан текст. Поради своята всеобхватност подготовката за НВО дава възможност да се разширят познавателните способности на учениците и да се усвоят множество умения, които да осигурят прехода към гимназиалния курс на обучение.

Времетраенето на този елемент е 90 минути. Общ максимален брой точки – 100. Оценката по БЕЛ за участие в класиранията за прием в гимназии и техникуми се формира от сбора на точките от двата модула..

Изпит по математика

Изпитът е писмен и се състои от две части (24 задачи общо за двата модула):
- модул за национално външно оценяване (НВО) - 20 задачи (16+4)
- допълнителен модул (4 задачи)

1. Модулът за национално външно оценяване по математика съдържа 20 задачи. Учениците работят върху специална бланка. Задачите са два вида: с избираем отговор от четири възможни отговора, от които само един е правилен (16 такива задачи), и 4 задачи със свободен отговор. Съвкупността от задачи по математика в модула за национално външно оценяване се определя от задължителното учебно съдържание за 7. клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението по математика в предходните класове. Основно съдържанието се разделя на няколко групи:

Числа. Алгебра: включва основните действия с рационални числа( събиране, изваждане, умножение, деление- придобити в 6. клас), формули за съкратено умножение, линейни и модулни уравнения, линейни неравенства с едно неизвестно.

Фигури и тела. Измерване: включва знания придобити в 5. и 6. клас за основните видове фигури и тела. Придобитите в 7. клас знания за успоредни прави; съседни и противоположни ъгли; еднакви триъгълници; правоъгълен, равнобедрен триъгълник и елементите в тях; Видове успоредник и трапец.

Логически знания. Моделиране с изрази, формули, линейни уравнения и неравенства.

Времетраенето на този елемент на изпита е 60 минути.

2. При решаването на задачите във втория модул, освен знания върху основната част от материала включен в първия модул, се изискват и допълнителни умения:

Числа. Алгебра: знания за естествени числа, прости и съставни числа, признаци за делимост (придобити в 5. клас), линейни параметрични уравнения и неравенства.

Фигури и тела. Измерване: лице и периметър на равнинни фигури, сбор на ъгли в многоъгълник, правоъгълна координатна система, ръбести тела.

Логически знания. Моделиране: отношения и пропорции, средноаритметично на две и повече числа(придобити в 6. клас). Принципи за събиране и умножение на възможности при преброяване в конкретна ситуация. Изискват повече логическа мисъл от страна на учениците. Умения да анализират непозната (нестандартна) ситуация и да търсят решения в нея. Умения за формулиране на хипотеза и проверка чрез логически свързани разсъждения нейната истинност.

Вторият модул съдържа 4 задачи с отворен отговор – 2 задачи с кратък отговор (без да се привежда писмено решението) по формата на PISA и 2 задачи с разширен отговор ( учениците трябва да опишат и аргументират своето решение).

Времетраенето на този елемент е 90 минути.

Общ максимален брой точки от двата модула по математика – 100 точки.

Оценката по математика за участие в класиранията за прием в гимназии и техникуми се формира от сбора на точките от двата модула.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

4.Какво носят и ползват за изпита учениците?

По български език и литература - син химикал.

По математика - линия, пергел, транспортир, молив, триъгълник, гума, син химикал.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

5. Преди началото на теста учениците

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

6. При какви случаи се преустановява и анулира служебно изпита от страна на квесторите?

Отстраняват се от залата седмокласници, които пречат на нормалното протичане на Националното външно оценяване, преписват или подсказват, за което квесторите уведомяват директора на училището.

В този случай, при установен опит за преписване или подсказване съставя протокол за анулиране на писмената работа, който се подписва от двамата квестори в залата и от директора на училището.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

7. Могат ли учениците да проверят и да се запознаят с конкурсните си работи след провеждането на тестовете?

Обикновено такава възможност съществува – оценените изпитни материали са на разположение на учениците 3 дни, като тестовете са разпределени в три училища – съответно за всеки предмет (БЕЛ, математика, изобразително изкуство). За да си осигурите достъп е необходимо на място учениците да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта).

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Обявяване на резултатите.

Обявяване на резултатите от тестовете по БЕЛ и математика обикновено отнема около две седмици (до 06.06.2018 г.) и те се публикуват както в училището, в което се обучава ученикът, така и на сайта на МОН. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите са в срок до 11.06.2018 г.

За проверка на оценките в електронен формат на сайта Ви трябват ЕГН и индивидуалният входящ номер на ученика. Електронният адрес, на който можете да проверите оценките си и да следите резултатите от класиранията е: http://7klas.mon.bg. Оценките от изпитите са винаги две: оценка от НВО и оценка за кандидатстване. Двете оценки рядко съвпадат. За кандидатстване е важна крайната оценка, която се формира въз основа на общия брой точки от двата модула на съответния предмет. Учениците, които не са работили върху втория елемент на изпита, също могат да участват в класирането, като стартовата им оценка (на предмет) е с 35 точки по-ниска. Учениците и родителите трябва да са наясно, че по-високите оценки идват от доброто представяне и на двата модула.