Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com


ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

  Образователна степен: Средна
  I гимназиален етап II гимназиален етап  
  Класове Общо Класове Общо ОБЩО
  VIII IX X VIII - X XI XII XI - XII VIII - XII
Учебни седмици 36 36 36   36 31    
Раздел А - задължителни учебни часове
Учебни предмети                
Български език и литература 144 108 108 360 108 93 201 561
Чужд език - Английски език 648 144 72 864 72 62 134 998
Чужд език - Руски език   72 72 144 72 62 134 278
Математика 108 108 72 288 72 62 134 422
Информатика 72     72       72
Информационни технологии 36 36 18 90       90
История и цивилизации   144 126 270       270
География и икономика   72 90 162       162
Философия 36 36 72 144       144
Гражданско образование         36 31 67 67
Биология и здравно образование   90 72 162       162
Физика и астрономия   90 72 162       162
Химия и опазване на околната среда   90 72 162       162
Музика 18 18 18 54       54
Изобразително изкуство 18 18 18 54       54
Физическо възпитание и спорт 72 72 72 216 72 62 134 350
Общо за раздел А 1152 1098 954 3204 432 372 804 4008
Раздел Б - избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б   54 198 252 720 620 1340 1592
Информатика   54 90 144 180 124 304 448
Компютърни архитектури   54   54       54
Програмиране     36 36 108   108 144
WWW програмиране     54 54   124 124 178
Компютърни мрежи и комуникации         72   72 72
Информационни технологии     72 72 396 372 768 840
Бази от данни     72 72       72
Web технологии и приложения         144   144 144
Компютърна графика         144 124 268 268
Бизнес комуникации         72   72 72
Електронен бизнес         36   36 36
Приложни софтуерни технологии           124 124 124
Мултимедийни технологии           124 124 124
Английски език     36 36 144 124 268 304
Общо за раздел А + раздел Б 1152 1152 1152 3456 1152 992 2144 5600
Раздел В - факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 144 144 144 432 144 124 268 700
Английски език           62 62 62
Български език и литература         72 62 134 134
Информационни технологии         72   72 72
Физическо възпитание и спорт 72 72 72 216       216
Музика 72 72 72 216       216
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1296 1296 1296 3888 1296 1116 2412 6300