Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВОДАННИ ЗА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

НАИМЕНОВАНИЕ СЕДАЛИЩЕ

Република България, град Свищов, област Великотърновската

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

град Свищов, улица "Петър Ангелов" №17

ЦЕЛИ

Да обедини усилията на родителската и друга общественост с тези на държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на учебното дело.

БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ

Банка: "Алфа банк" АД - клон България
BIC CODE: CRBABGSF
IBAN: BG07CRBA98981550000082
СНЦ "Училищно настоятелство" при СОУ "Д. Благоев" - град Свищов