Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВОЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

Училищното настоятелство е сдружение с нестопанска цел, което се стреми със законни средства да съдейства на СУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ"- град Свищов за подобряване на материалната база на училището. Настоятелството е независима от всякакви държавни органи и политически партии неправителствена организация, извършваща нестопанска дейност според българското и международното законодателство, в сътрудничество с българските държавни органи и институции, както и с представители на частния бизнес. То осъществява своята дейност на основата на принципите на демократичност, хуманност, изборност. Основната цел на Настоятелството е да работи за обединяване на усилията на родителската и друга общественост с тези на държавните и общински органи и организации, физическите и юридически лица за подпомагане развитието на учебното дело. Съставът на Настоятелството включва родители, учители, общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, готови да съдействат за напредъка на училището.

Председател:

Антон Николаев Георгиев

Протоколчик:

Адриана Сребренкова Кирилова

Членове:

Анатолий Боянов Томев
Антоанета Балдъркова
Веселин Игнатов Игнатов
Елвира Мансуровна Дамянова
Ивелина Петрова
Красимира Монева
Милен Манолов
Надя Стефанова Петрова
Николай Цеков Живков
Пенка Цветкова Маринова
Пламен Блажев Маринов
Поля Ангелова
Райка Божанова Попова
Севгин Абдула Осман
Светослав Великов
Свилен Пецов
Снежана Борисова Алексиева-Терзиева
Таня Борисова Божинова
Цветанка Младенова Кирова