СИМВОЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Символите на училището са част от необходимото преосмисляне на училището не само като образователен център, но и като общност със специфичен училищен живот и традиции.

Училищните символи са нашата идентичност. Те са онова, което ни правят уникална общност, мотивира ни за училищни дейности и обогатява ценностната ни система.

СУ "Димитър Благоев" има изградена система от символи и ритуали, които се основават на чл.25 ал.1 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета и са уредени в Правилника за дейността на училището, приет на заседание на Педагогическия съвет.

Училищните символи и ритуали повишат мотивацията за участие в училищния и в извънучилищния живот, подсилват усещането на ученика за принадлежност към своето училище и го възпитават като гражданин на България и на света. Днес с гордост ученици и учители в СУ "Димитър Благоев" уважават училищните символи и ритуали.