Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg
"МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ"ЗА ПРОЕКТА

СУ „Димитър Благоев“ –град Свищов участва в проект № BG05SFPR-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.

Проектът е с общ бюджет в размер на 70 000 000 лв. Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2027 година.

Проектът се финансира по Програма „Образование“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз с конкретен бенефициент МОН.

Основната цел на проекта е предлагане на модерно и качествено професионално образование и обучение, отговарящо на бързо променящите се нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на този проект са:

Дейностите, в които СУ „Димитър Благоев“-гр. Свищов участва, са:

Дейност 5 „Участие в обучения на преподаватели по професионална подготовка, включително от бизнеса, науката, публичния и неправителствен сектор за включването им в ПОО“.

Дейност 6 „Квалификация на учители по професионална подготовка чрез специализирани обучения, свързани с прехода към цифрова и зелена икономика, синия растеж, индустрия 5,0, ИСИС“.

Дейност 8 „Допълнителни практики в реална работна среда“ Дейността е насочена към ученици, навършили 16 години, които не се обучават в дуална форма на обучение. Допълнителните практики в реална работна среда са определени в рамките на 240 (астрономически) часа за всеки ученик при изпълнение на задачи, възложени от работодателя под ръководството на наставник, съгласно изготвена програма. Практиката задължително е свързана с обучението на ученика в съответното професионално обучение.

юни 2024 г.
СУ "Д. Благоев", гр. Свищов