ПРОЕКТ
"Проект BG051PO001-3.1.06: Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес "

 

СОУ „Димитър Благоев” гр. Свищов участва в ПРОЕКТ BG 051 PO 001 - 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Проектът е с национален обхват и продължителност до 31 октомври 2014 г.

 

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

1. Обща цел:
Подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително–избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

2. Специфични цели:

2.1. Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.

2.2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:
а) насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;
б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;
в) подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес .

2.3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез:
а) създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;
б) създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;
в) повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

1. Осигуряване и провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас от средищните училища в страната.

2. Обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел „целодневна организация на учебния процес”.

3. Осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища (в т.ч. ученици от етнически малцинствени групи).

ЦЕЛЕВА ГРУПА

1. Ученици от I до VIII клас в средищните училища.
2. Учители и служители в средищните училища.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Утвърждаване на средищните училища като успешна политика за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.
2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища.
3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес".

 

20 октомври 2006
СОУ "Д. Благоев" - град Свищов