Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


КОЛЕКТИВ

ПЕРСОНАЛ В СУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ"

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Севдалина Николаева

ПСИХОЛОГ

Елка Петкова

ЛОГОПЕД

Здравка Ганева

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

Силвия Тодорова

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Марияна Орхаева-Лесичкова

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Магдалена Ферещанова

БИБЛИОТЕКАР

Даниела Тодорова

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

Митанка Караманлиева

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ

Зорница Минчева

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР

Биляна Борисова

ДОМАКИН

Даниела Шекерова

ОГНЯР

Красимир Петров

ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Илиян Стефанов

ДЪРВОДЕЛЕЦ

Петко Георгиев

ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
Босилка Александрова
Евгения Боболова
Елка Атанасова
Галя Иванова
Калинка Димитрова
Невянка Георгиева
Соня Русанова
Татяна Терзиева
Теодора Костадинова

ШОФЬОР

Тихомир Теофанов
Пламен Илиев
Валентин Веселинов

НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА

Димитър Димитров