Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ1. Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас?

2. Какви документи са необходими за явяване на изпит??

3. Какво представляват изпитите за кандидатстване след 7. клас? Точкуване. Времетраене. Формиране на оценката за НВО и за кандидатстване.

4. Какво носят и ползват за изпита учениците?

5. Преди началото на теста.

6. При какви случаи се преустановява и анулира служебно изпита от страна на квесторите?

7. Могат ли учениците да проверят и да се запознаят с конкурсните си работи след провеждането на тестовете?

8. Обявяване на резултатите.


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

1. Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас?

Националното външно оценяване по БЕЛ и математика е задължителен изпит за всички седмокласници.

Тъй като всички ученици трябва да влязат в гимназия, тези, които са изкарали двойки или не са се явили, ще участват в балообразуването само с оценките от училище и ще имат максимум 100 точки бал. Те също задължително ще подават документи за участие в класирането, но с този по-нисък бал ще влязат в не толкова предпочитано училище.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

2. Какви документи са необходими за явяване та изпит?

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления. Всеки ученик ще получи служебна бележка, в която е посочено точно определено място за провеждане на изпита. Всеки кандидат-гимназист трябва да носи със себе си документ за самоличност и служебната бележка с неговия уникален входящ номер, в която се удостоверява къде ще се проведе изпитът.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

3. Какво представляват изпитите за кандидатстване след 7. клас? Точкуване. Времетраене. Формиране на оценката за НВО и за кандидатстване.

Изпит по български език

Системата от задачи по български език се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от V до VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.

Системата от задачи по литература се определя от задължителното учебно съдържание, свързано с творби от българската литература и включено в учебните програми, за V, за VI и за VII клас.

Вид и времетраене на изпита
‒ Изпитът от НВО е писмен.
‒ Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 26 задачи.
- Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 80 минути над определеното време.

Видове задачи:
‒ 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
‒ 6 задачи с кратък свободен отговор;
‒ 1 задача с разширен свободен отговор;
‒ 1 задача за създаване на текст.

Изпит по математика

Системата от задачи по математика се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от V до VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.

Вид и времетраене на изпита
‒ Изпитът от НВО е писмен.
‒ Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 23 задачи.
- Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 80 минути над определеното време.

Видове задачи:
‒ 18 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
‒ 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;
‒ 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

4.Какво носят и ползват за изпита учениците?

По български език и литература - син химикал.

По математика - линия, пергел, транспортир, молив, триъгълник, гума, син химикал.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

5. Преди началото на теста учениците

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

6. При какви случаи се преустановява и анулира служебно изпита от страна на квесторите?

Отстраняват се от залата седмокласници, които пречат на нормалното протичане на Националното външно оценяване, преписват или подсказват, за което квесторите уведомяват директора на училището.

В този случай, при установен опит за преписване или подсказване съставя протокол за анулиране на писмената работа, който се подписва от двамата квестори в залата и от директора на училището.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

7. Могат ли учениците да проверят и да се запознаят с конкурсните си работи след провеждането на тестовете?

Обикновено такава възможност съществува – оценените изпитни материали са на разположение на учениците 3 дни, като тестовете са разпределени в три училища – съответно за всеки предмет (БЕЛ, математика, изобразително изкуство). За да си осигурите достъп е необходимо на място учениците да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта).

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Обявяване на резултатите.

Обявяване на резултатите от тестовете по БЕЛ и математика обикновено отнема около две седмици (до 06.06.2018 г.) и те се публикуват както в училището, в което се обучава ученикът, така и на сайта на МОН. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите са в срок до 11.06.2018 г.

За проверка на оценките в електронен формат на сайта Ви трябват ЕГН и индивидуалният входящ номер на ученика. Електронният адрес, на който можете да проверите оценките си и да следите резултатите от класиранията е: http://7klas.mon.bg. Оценките от изпитите са винаги две: оценка от НВО и оценка за кандидатстване. Двете оценки рядко съвпадат. За кандидатстване е важна крайната оценка, която се формира въз основа на общия брой точки от двата модула на съответния предмет. Учениците, които не са работили върху втория елемент на изпита, също могат да участват в класирането, като стартовата им оценка (на предмет) е с 35 точки по-ниска. Учениците и родителите трябва да са наясно, че по-високите оценки идват от доброто представяне и на двата модула.