Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ"УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

  Образователна степен: Средна
  I гимназиален етап II гимназиален етап  
  Класове Общо Класове Общо ОБЩО
  VIII IX X VIII - X XI XII XI - XII VIII - XII
Учебни седмици 36 36 36   36 31    
Раздел А - задължителни учебни часове
Учебни предмети                
Български език и литература 144 108 108 360 108 93 201 561
Чужд език - Английски език 432 216 72 720 72 62 134 854
Чужд език - Руски език   72 72 144 72 62 134 278
Математика 108 108 72 288 72 62 134 422
Информационни технологии 36 36 18 90       90
История и цивилизации 72 72 126 270       270
География и икономика 36 36 90 162       162
Философия 36 36 72 144       144
Гражданско образование         36 31 67 67
Биология и здравно образование 54 36 72 162       162
Физика и астрономия 54 36 72 162       162
Химия и опазване на околната среда 36 54 72 162       162
Музика 18 18 18 54       54
Изобразително изкуство 18 18 18 54       54
Физическо възпитание и спорт 72 72 72 216 72 62 134 350
Общо за раздел А 1116 918 954 2988 432 372 804 3792
Раздел Б - избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б 36 234 198 468 720 620 1340 1808
Предприемачество                
Въведение в предприемачеството 36 90 36 162 288 248   162
Лични Финанси   72   72       72
Счетоводство и бизнес анализ     72 72 72 62 134 206
Въведение в маркетинга     36 36 72 62 134  
Дигитален маркетинг         36   36  
Финансов мениджмънт           62 62  
Учебна кампания         108   108  
Управление на стартиращо предприятие           62 62  
Информационни технологии         288 248    
Компютърна графика   36 54   72   72 72
Бизнес комуникации         72 62 134 134
Електронен бизнес         72 62 134 134
Приложни софтуерни технологии           124 124 124
Мултимедийни технологии         72   72 72
География и икономика   36   36 144 124 268 304
Общо за раздел А + раздел Б 1152 1152 1152 3456 1152 992 2144 5600
Раздел В - факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 144 144 144 432 144 124 268 700
География и икономика           62   62
Български език и литература         72 62   134
Физическо възпитание и спорт 72 72 72 216 72   72 288
музика 72 72 72 216       216
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1296 1296 1296 3888 1296 1116 2412 6300