Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ"УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

  Образователна степен: Средна
  I гимназиален етап II гимназиален етап  
  Класове Общо Класове Общо ОБЩО
  VIII IX X VIII - X XI XII XI - XII VIII - XII
Учебни седмици 36 36 36   36 31    
Раздел А - задължителни учебни часове
Учебни предмети                
Български език и литература 144 108 108 360 108 93 201 561
Чужд език - Английски език 648 144 72 864 72 62 134 998
Чужд език - Руски език   72 72 144 72 62 134 278
Математика 108 108 72 288 72 62 134 422
Информационни технологии 36 36 18 90       90
История и цивилизации 144 126 270       270
География и икономика 72 90 162       162
Философия 36 36 72 144       144
Гражданско образование         36 31 67 67
Биология и здравно образование 90 72 162       162
Физика и астрономия 90 72 162       162
Химия и опазване на околната среда 90 72 162       162
Музика 18 18 18 54       54
Изобразително изкуство 18 18 18 54       54
Физическо възпитание и спорт 72 72 72 216 72 62 134 350
Общо за раздел А 1080 1098 954 3132 432 372 804 3936
Раздел Б - избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б 72 54 198 324 720 620 1340 1664
Предприемачество 72 54 144 270 288 310 598 868
Въведение в предприемачеството 72 54 126 36 36 162
Лични Финанси   72 72 72 62 134 206
Счетоводство и бизнес анализ     36 36 72 72 108
Дигитален маркетинг         36 62 98 98
Въведение в маркетинга     36 36 72 62 134 170
Учебна кампания         62 62 6
Управление на стартиращо предприятие           62 62  
Информационни технологии     54 54 360 248 608 662
Компютърна графика   54 54 72   72 126
Бизнес комуникации         72 62 134 134
Електронен бизнес         72 62 134 134
Мултимедийни технологии         72 124 196 196
Приложни софтуерни технологии         72 72 72
География и икономика     72 62 134 134
Общо за раздел А + раздел Б 1152 1152 1152 3456 1152 992 2144 5600
Раздел В - факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 144 144 144 432 144 124 268 700
Български език и литература         72 62 134 134
Английски език           62 62 62
Физическо възпитание и спорт 72 72 72 216 72   72 288
музика 72 72 72 216       216
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1296 1296 1296 3888 1296 1116 2412 6300