Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ"ОПИСАНИЕ НА ПРОФИЛА

От 2017 година Средно училище "Димитър Благоев" осъществява прием в паралелка в профил "Предприемачески" с интензивно изучаване на чужд език. Срокът на обучение е 5 години. Формата на обучение е дневна.

Приемът се извършва след завършено основно образование и по начин определен от Закона за училищно и предучилищно образование и съгласно Наредба №10 от 01 септември 2016 за организация на дейностите в училищното образование.

Обучението по профил „Предприемачески“ е сравнително ново – началото му e поставено от 2017 година.

Обучението е насочено към овладяване на базисни знания и умения, свързани с предприемачеството и кариерното ориентиране като в учениците се формира предприемаческа култура като част от тяхната обща култура. В резултат на обучението в този профил се развиват качества като инициативност, организираност, въображение, увереност. Основният акцент се поставя върху формирането на предприемачески дух, поемане на отговорност и риск, мотивация за постигане на целите.

Обучението е насочено не само към придобиване на знания и теоретична подготовка, но и към придобиването на ценни практически умения, необхидими за стартирането на бизнес. Стимулира се творчеството на ученика при решаване на практически задачи, както и способносттта да се планират и управляват проекти.

Основната цел в обучението е придобиване на управленчески, икономически и информационни грамотности и модели на поведение. Това се постига като се изучават предмети свързани с макро- и микро- икономиката, практически аспекти на икономиката във фирмата и офиса, бизнес етични норми и др.

Успоредно с тях е застъпено и обучението по информационни технологии - бизнес комуникации, електронен бизнес и приложение на управленчески и икономически софтуер.

Завършвайки профил “Предприемачески”, за учениците се осигурява подготовка за успешен прием и реализация в сферата на висшето образование – финанси, банково и застрахователно дело, международни икономически отношения.

С придобитата богата чуждоезикова култура, с получените знания и компетенции по предприемачество, с натрупаните умения по информационни технологии се дава възможност на завършилите този профил за бърза адаптация към най-новите области на пазара на труда.


Образователната степен е дневна, разделена в два гимназиални етапа.

Училищният учебен план предвижда във втория гимназиален етап профилиращите предмети да са предприемачество, информационни технологии и география и икономика.

Задължителните държавни зрелостни изпити, съгласно чл.132, чл.134 и чл.135 от ЗПУО са:

Чуждоезиково обучение:

Курсът на обучение включва засилено изучаване на английски език.

В паралелката се изучаватсчетоводство и бизнес аализ, дигитален маркетинг и др.

Голяма част от часовете се разпределят за Информационни технологии. В тях се изучават предмети, свързани с бизнес комуникации, електронен бизнес и мултимедийни технологии.

Учениците учат по системата Кеймбридж и след завършване на обучението, получават Сертификат на Кеймбридж.

Заповядайте при нас!

Очакваме ви!