Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"ОПИСАНИЕ НА ПРОФИЛА

От 2017 година Средно училище "Димитър Благоев" осъществява прием в паралелка в профил "Софтуерни и хардуерни науки" с интензивно изучаване на чужд език. Срокът на обучение е 5 години. Формата на обучение е дневна.

Приемът се извършва след завършено основно образование и по начин определен от Закона за училищно и предучилищно образование и съгласно Наредба №10 от 01 септември 2016 за организация на дейностите в училищното образование.

Обучението по Информационни технологии има дългогодишни традиции – от 2000 година се осъществява профилирано обучение по информационни технологии.

Обучението в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ дава възможност за задълбочено и трайно овладяване на основните компютърни дисциплини.

В часовете за профилирана подготовка по информатика и информационни технологии се изучават чебни предмети, свързани с основи на програмирането, Web design, векторна и растерна графика, бази данни, предпечатна подготовка, обработка на изображения, видео обработка, облачни технологии.

Ядрото на изучаваните езици включва Visual Basic, C#, XHTML, CSS и JavaScript. За създаване на уеббазирани приложения се изучават езиците PHM и MySql. Придобиват се умения за работа с програми за обработка на звук и видео, основи на цифровата фотография и обработка на цифрови изображение.

Предвижда се допълнително обучение по компютърна графика, анимация, разработване kа мобилни приложения, администриране и поддържане на компютърни мрежи, създаване на уеб сайтове.

СУ "Димитър Благоев" разполага с подходяща материална база - изградени и оборудвани са 4 компютърни кабинета, позволяващи работа на всеки ученик на персонален компютър, наличие на локална мрежа с връзка с Интернет, инсталиран лицензиран софтуер. Освен за редовни учебни занятия те се използват и за достъп до Интернет, както и за предпечатна подготовка на училищни материали от ученици и учители.

Обучението в паралелка с профил СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ осигурява качествена подготовка не само в сферата на информатиката и информационните технологии, но също така и по английски език и математика. Интензивното изучаване на чужд език гарантира системност и дълготрайност на знанията и уменията.

Уменията за работа с различен софтуер, задълбочените познания по информационни технологии и английски език дават възможност на учениците да постигнат кариера в най-бързо развиващия се и най-високо платен сегмент от пазара на труда.


Образователната степен е дневна, разделена в два гимназиални етапа.

Училищният учебен план предвижда във втория гимназиален етап профилиращите предмети да са информатика, информационни технологии и английски език.

Задължителните държавни зрелостни изпити, съгласно чл.132, чл.134 и чл.135 от ЗПУО са:

Чуждоезиково обучение:

Курсът на обучение включва засилено изучаване на английски език.

Обучението по Информационни технологии има дългогодишни традиции. Основните насоки, в които се извършва обучението са графичен дизайн, предпечатна подготовка, уеб дизайн. В основи се изучават текстообработка, електронни таблици, бази данни, създаване на мултимедийни презентации. С учениците работят преподаватели с богат професионален опит в областта на информационните технологии.

Учениците учат по системата Кеймбридж и след завършване на обучението, получават Сертификат на Кеймбридж.

В края на обучението си учениците от профил “Технологичен” - Информационни технологии след успешно положен изпит получават Сертификат за компютърна грамотност и информационни технологии от Център за професионално обучение, утвърден по европейските стандарти за качество и коректност.

Заповядайте при нас!

Очакваме ви!