Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"ОПИСАНИЕ НА ПРОФИЛА

Средно училище "Димитър Благоев" осъществява прием в профилирана паралелка профил Технологичен - "Информационни технологии" след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език. Срокът на обучение е 5 години. Първата година чуждият език се изучава осемнадесет часа седмично. Обучението в ЗИП се осъществява по учебни програми за профилирано обучение, утвърдени от министъра на образованието и науката.

Приемът се извършва с конкурсни изпити след завършен VII клас – съгласно Наредба №11 от 28 март 2005 година за приемане на ученици в държавни и в общински училища.

Чуждоезиково обучение:

Курсът на обучение включва засилено изучаване на английски език.

Обучение и профилиращи предмети:

Основна образователна степен се придобива след успешно завършен IX клас. Завършилите получават свидетелство за основно образование, в което се вписват годишните оценки по български език и литература, английски език, математика, информационни технологии, музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт, изучавани в VIII клас и по история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда от IX клас. Общият успех за завършено основно образование се изчислява като средно аритметична оценка с точност до 0,01 от годишните оценките по учебните предмети, изучавани в задължителна подготовка и в задължителноизбираема подготовка, вписани в свидетелството за основно образование.

Средно образование се получава след успешен завършен XII клас и успешно положени Държавни зрелостни изпити, съгласно чл.24 от ЗНП, чл.7 от ЗСООМУП и чл.56, ал.1,2,3 от ППЗНП. На завършилите се издава диплома за завършено средно образование, в която се вписват броя на учебните часове по изучаваните предмети, оценките по учебните предмети и общ успех, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. Учениците имат право еднократно да се явяват на не повече от три изпита за промяна на оценките по учебни предмети след приключване на учебните занятия за последния клас от съответната степен на образование /основна и средна/ по ред, определен от ППЗНП.

Обучението по Информационни технологии има дългогодишни традиции. Основните насоки, в които се извършва обучението са графичен дизайн, предпечатна подготовка, уеб дизайн. В основи се изучават текстообработка, електронни таблици, бази данни, създаване на мултимедийни презентации. С учениците работят преподаватели с богат професионален опит в областта на информационните технологии.

Учениците учат по системата Кеймбридж и след завършване на обучението, получават Сертификат на Кеймбридж.

В края на обучението си учениците от профил “Технологичен” - Информационни технологии след успешно положен изпит получават Сертификат за компютърна грамотност и информационни технологии от Център за професионално обучение, утвърден по европейските стандарти за качество и коректност.

Заповядайте при нас!

Очакваме ви!