Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: info-300816@edu.mon.bg


ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Историята на училището датира от 01.01.1909 година, когато за първи път в град Свищов се открива мъжка прогимназия с директор Павел Малеев и 8 учители. През 1914 година е завършена сградата на Девическата гимназия - двуетажна, с висока красива фасада към юг, с 15 просторни учебни стаи, с голяма учителска стая и шест малки стаи за други училищни нужди. На 01.09.1919 година двете прогимназии се сливат в смесена прогимназия.

От 1952/1953 година смесената прогимназия се преобразува в Единно средно училище с директор Антон Георгиев. През 1953/1954 учебна година единното училище се разделя на две, като в сградата остава да учи Второ единно училище с директор Васил Пантелеев.

От учебната 1958/1959 година днешното училище се отделя от Второ единно училище като Първо основно училище “Димитър Благоев” с директор Митанка Михова и 38 учители. По това време училището е най-голямото основно училище във Великотърновски окръг по брой ученици. От 1945 до 1964 година в училището са завършили основното си образование 2550 ученика.

Катастрофалното земетресение на 4.03.1977 година нанася непоправими щети на училищната сграда. Комисия от експерти установява, че тя не може да бъде възстановена от земетръсните поражения и тя е съборена. През периода 1977 – 1983 година, до построяването на новата сграда, учениците учат в сградата на Основно училище “Филип Сакелариевич” втора смяна.

В новата сграда училището се нанася за новата учебна 1983/84 година.Официалното откриване става на 5.06.1986 година с 1100 учители и ученици. Новата сграда на СОУ „Димитър Благоев” е проектирана по адаптивен ташкентски проект с висока степен на земетръсна устойчивост. Представлява монолитна постройка с шест сградни корпуса със застроена площ от 3731 кв.м, 2 физкултурни салона, стол, актова зала, лекарски и зъболекарски кабинет. Учебният процес се провежда в двата основни корпуса, където се намират учебните кабинети и лаборатории.

Днес училището разполага с 44 класни стаи, компютърна зала, музей, стрелбищен комплекс, специализирани кабинети, библиотека, спортни зали и площадки, актова зала, ученически стол, лекарски и зъболекарски кабинет. В годините материалната база се дообогатява с още класни стаи и кабинети, мултифункционална зала, център за кариерно развитие, етнографски център „ Живо наследство”, фитнес зала, детска площадка и други.

Училището от 1953 година до 1980 година с изявени ученици спортисти е представяло 14 пъти България на международни състезания по лекоатлетически четирибой “Дружба”. З.м.с. Петър Петров, възпитаник на училището, завоюва медал на Олимпийските игри в Москва – 1980 година. През този период директори са били: Георги Христов (1973 – 1986 г.), Димитър Захариев (1986 – 1987 г.), Снежана Недкова (1987 – 1989 г.), Николай Николов (1989 – 1993 г.).

От 01.09.1993 година в училището има промени в административното ръководство. За директор е назначен г-н Мариел Добрев. От 01.09.1996 година училището се претрансформира в Средно общообразователно училище.

През учебната 1999/2000 за първа година е открита паралелка след VІІ клас профил “Изкуства – изобразително изкуство” с интензивно изучаване на английски език. Учениците от ІХ до ХІІ клас изучават живопис, графика, скулптура, иконопис, история на изкуството и архитектурата, компютърна анимация. Обучението се осъществява в три ателиета по изобразително изкуство и в собствено компютърно артстудио. Работи се с виртуални таблети за рисуване.

Технологиите играят водеща роля в образованието и науката. Те дават възможност за нови подходи при преподаването и ученето и улесняват обучението. Развитието и съчетаването на традиционните добри преподавателски практики с използванетона технологии подпомага изграждането на умения, които ще осигурят на младите хора успех в съвременното общество, основано на знанието.

През 2000/2001 учебна година в СОУ „Димитър Благоев” е въведен и профил “Технологичен – информационни технологии” с прием след VІІІ клас. В стратегията на училището е утвърдено ранното чуждоезиково обучение.

Първият випуск паралелка „Информационни технологии ” с прием след 7 клас се разкрива през учебна та 2010/2011 година. Оборудвани са 3 компютърни зали по системата Class Room Manager.

От 2000/2001 година СОУ „ Димитър Благоев” започва да приема учениците от селата Царевец и Драгомирово. По-късно училището става средищно и в момента в него се обучават ученици от Совата, Хаджи Димитрово, Козловец, Вардим и Българско Сливово.

От създаването на училището до днес като директори работят: Павел Малеев, Генчо Попдимитров, Илия Хлебаров, Иван Димов, Васил Радков, Никифор Попов, Антон Георгиев, Васил Пантелеев, Митанка Михова, Йосиф Колипатков, Георги Христов., Димитър Захариев, Снежана Недкова, Николай Николов, Мариел Добрев, Цветанка Кирова.

Днес в СОУ „Димитър Благоев” под ръководството на Цветанка Кирова, директор на училището, работят 99 души педагогически и непедагогически персонал, 805 ученици, разпределени в 35 паралелки от І до ХІІ клас. Педагогическият колектив на СОУ „Димитър Благоев” Свищов осъществява и усъвършенства добри педагогически практики за работа с деца, поддържа редица международни връзки с учители от различни държави: Румъния Украйна, Русия, Полша, Словения, Великобритания, Гърция, Португалия, Турция, Виетнам, Австрия.