УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

 

    Училищното настоятелство е сдружение с нестопанска цел, което се стреми със законни средства да съдейства на СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ"- град Свищов за подобряване на материалната база на училището. Настоятелството е независима от всякакви държавни органи и политически партии неправителствена организация, извършваща нестопанска дейност според българското и международното законодателство, в сътрудничество с българските държавни органи и институции, както и с представители на частния бизнес. То осъществява своята дейност на основата на принципите на демократичност, хуманност, изборност. Основната цел на Настоятелството е да работи за обединяване на усилията на родителската и друга общественост с тези на държавните и общински органи и организации, физическите и юридически лица за подпомагане развитието на учебното дело. Съставът на Настоятелството включва родители, учители, общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, готови да съдействат за напредъка на училището.

    Училищното настоятелство е активен партньор в инициативите на ръководството на училището на педагогическата колегия, на учениците. Реализацията на редица проекти е резултат от отличното взаимодействие между училището и Настоятелството.