Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ПЪРВИ КЛАСРЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ
В ПРВИ КЛАС
НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас, за учебната 2019/2020 година, задължително се регистрират в електронната система.

 1. Необходими документи:
  • заявление от родител;

 2. Заявителят подава заявление по електронен път образец и получава входящ номер и парола за достъп за последваща редакция през профила на заявителя в специализирания сайт за прием.
 3. Всяко дете има право на една регистрация в системата. За едно дете може да бъде издаден само един входящ номер.
 4. Електронната система класира децата до броя на определения капацитет за всяко училище - 22, според обявените от директора свободни места.
 5. До следващо класиране се допускат само некласирани или новорегистрирани деца.
 6. След провеждане на класиране, класираните деца трябва да бъдат записани в училището, в което са приети в указания за класирането срок. Директорът или друго служебно лице, отразява записаното дете в електронната система до изтичане на срока за записване за съответното класиране. Незаписани в този срок деца, автоматично отпадат, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.
 7. Документи за записване
  • декларация, относно желанието на родителя за целодневно обучение;
  • удостоверение за завършен подготвителен клас/подготвителна група
  • декларация на родителя, в случай че детето не е посещавало Подготвителна група/клас.
  • декларация, относно желанието за изучаване на Факултативни учебни часове съгласно типовия учебен за първи клас
 8. Родители на деца със СОП трябва да представят необходимите медицински документи - протокол от ЛКК, ТЕЛК. В една паралелка не може да има повече от три деца със СОП.

  Забележка: Родителите на деца със СОП отразяват в заявлението наличието на становище от Екип за подкрепа на личностното развитие. За всяка паралелка за тях се извършва отделно класиране в рамките на три деца.

 9. Срокове:
  • Отваряне на електронната система - 28 май 2019 година;
  • Крайна дата за кандидатстване - 01 юни 2019 година;
  • За записване- от 06 юни до 17 юни 2019 година по график.

Заявления се приемат всеки работен ден от 8,00 до 16,30 часа в канцеларията на училището или по електронен път (онлайн на сайта за прием).