УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

 

Културно-образователни области

Учебни предмети

Основна степен - начален етап Общо
Класове
I II III IV
Учебни седмици 31 32 32 32
А.
Задължителна подготовка /ЗП/
1.

Български език и литература

889
Български език и литература
217
224
224
224
889
часове седмично
7
7
7
7
2.
Чужди езици
       
256
Английски език
64
96
96
256
часове седмично
2
3
3
3.
Математика, информатика и информационни технологии
       
476
Математика
124
112
112
128
476
часове седмично
4
3,5
3,5
4
4. Обществени науки и гражданско образование        
111
Роден край
31
31
часове седмично
1
Човекът и обществото
48
32
80
часове седмично
1,5
1
5. Природни науки и екология        
112
Околен свят
32
32
часове седмично
1
Човекът и природата
32
48
80
часове седмично
1
1,5
6. Изкуства        
444
Музика
62
64
48
48
222
часове седмично
2
2
1,5
1,5
Изобразително изкуство
62
48
64
48
222
часове седмично
2
1,5
2
1,5
7. Бит и техноогии        
127
Домашен бит и техника
31
32
32
32
127
часове седмично
1
1
1
1
8. Физкултура и спорт        
286
Физическо възпитание и спорт
62
64
80
80
286
часове седмично
2
2
2,5
2,5
Общо за ЗП
589
640
736
736
2701
часове седмично
19
20
23
23
Б. Задължително избираема подготовка /ЗИП/
682
704
800
800
2986
 
часове седмично
22
22
25
25
Български език и литература
31
32
32
32
127
часове седмично
1
1
1
1
Математика
31
32
32
32
127
часове седмично
1
1
1
1
Английски език / Изобр. изкуство
31
 
31
часове седмично
1
Общо за ЗП + ЗИП
682
704
800
800
2986
часове седмично
22
22
25
25
В. Свободно избираема подготовка /СИП/
31
32
32
32
127
 
часове седмично
1
1
1
1
Английски език / Изобр. изкуство
31
32
32
32
127
часове седмично
1
1
1
1
Общо за ЗП+ЗИП +СИП
713
736
832
832
3113
часове седмично
23
23
26
26
Г. Други дейност
Час на класа, в т.ч. безопасност на движението
31
32
32
32
127
часове седмично
1
1
1
1
Модулно обучение по физическо възпитание и спорт
31
32
32
32
127
часове седмично
1
1
1
1