ИНФОРМАЦИЯ,
свързана с обучението в първи клас
на учебната 2016/2017 година

 

1. Децата постъпват в първи клас на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в I клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото развитие позволява това.

2. Родителите/настойниците подават съответните документи по предварително изготвен график .

3. Критериите за прием в първи клас, когато подадените молби надвишават капацитетните възможности и кадровото осигуряване са следните:
- деца от подготвителния клас на училището
- деца на учители и служители в училище
- деца от закритите училища в община Свищов
- наличие на деца в семейството, обучаващи се в училище
- входящ номер на заявлението за записване

4 . Обучението се извършва от 8.00 часа. Продължителността на учебния час е 35 минути.

5. Учебниците за първокласниците са безплатни и се предоставят на учениците в началото на учебната година. Единствените учебници, които ще се закупуват, са тези по английски език. Закупуват се и учебни помагала.

Парите за учебниците по английски език се събират по време на родителската среща през месец юни 2015 година.

6. Обучението е целодневно. Възпитателят поема веднага след приключване на учебните занятия учениците и ги придружава до училищния стол. Следобедните занятия включват три компонента – самоподготовка, занимания по интереси и свободни игри. Занятията продължават до 17 часа.
Записването за целодневно обучение се извършва чрез заявление от родителя.

7. Всички родители е необходимо да предоставят следните документи:
ДО 30.05.2016 г.
- Заявление за записване в първи клас

ДО 10.06.2016 г.
- Заявление за задължително избираема подготовка
- Заявление за свободно избираема подготовка
- Заявление за целодневно обучение

ДО 03.09.2016 г.
- Оригинално удостоверение за завършена подготвителна група
- Декларация за личните данни на ученика
- Декларация подписана от родителите /настойниците/ на ученика с информация за начина на прибиране от училище

8. Окончателното разпределение на учениците по класове ще бъде предоставено на родителската среща на 07 септември 2016 г.

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ :
02.06.2016 г. - 18.00 часа
01.09.2016 г. - 18.00 часа