ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

 

Децата постъпват в първи клас на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в І клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото развитие позволява това.

Критерии за прием в първи клас, когато подадените молби надвишават капацитетните възможности и кадровото осигуряване, са следните:

  • Деца от подготвителния клас в училище.
  • Деца на учители и служители в училище.
  • Деца от закритите училища в община Свищов.
  • Наличие на деца в семейства, обучаващи се в училище.
  • Входящ номер на заявлението за записване.