ГРАФИК
на поправителните изпити на учениците,
обучаващи се в дневна форма
през учебната 2016/2017 година

 

Съгласно Заповед 2077/13.06.2017 г. и на основание член 259 и чл. 258 ат Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 34 ал.7от Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците се определят следните дати, комисии и квестори за провеждане на юнска сесия на поправителни изпити с ученици от V-VIII клас, обучаващи се в дневна форма през учебната 2016/2017 година.
Изпитите започват в 9.30 часа и се провеждат в стая №204.

ДАТА ПРЕДМЕТ КЛАС КОМИСИЯ КВЕСТОРИ

28.06.2017 г.

Български език и литература ЗП

7, 8 клас

Председател: Надя Стефанова
Член: Иванка Кирилова

1. В. Георгиева
2. М. Цветанова

29.06.2017 г.

Математика - ЗП и ЗУЧ

5, 6, 7, 8 клас

Председател: Маргарита Филипова
Член: Асенка Папазова

1. Я. Заркова
2. М. Христова

30.06.2017 г.

Математика - ИУЧ

5 клас

Председател: Асенка Папазова
Член: Маргарита Филипова

1. А. Кирова
2. А. Ангелова