ДЪРЖАВНИ ДОКУМЕНТИ

 

Закон за предучилищното и училищно образование

Закон за народната просвета отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Правилник за прилагане на закона за народната просвета

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Закон за достъп до обществена информация

Наредба №3 от 15 април 2003 година за системата на оценяване

Наредба №11 от 28 март 2005 година за приемане на ученици в държавни и в общински училища

Закон за закрила на детето

Постановлене №207 от 3 октомври 1994 година за условията за получаване на стипендии от ученици след завършване на основно образование

Наредба №2 от 14 април 2003 година за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 79 от 09.09.2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Наредба №1 от 11 април 2003 година за учебно-изпитните програми за държавните зрелстни изпити

Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г. за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година

Заповед № РД09-1224/28.08.2015 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2015/2016 година

Заповед № РД09-1222/28.08.2015 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в 4. клас, в 7. клас и в 8. клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2015/2016 година

Учебно-изпитна програма по български език и литература за приемане на ученици след завършен 7 клас

Учебно-изпитна програма по математика за приемане на ученици след завършен 7 клас

Учебно-изпитна програма по изобразително изкуство за приемане на ученици след завършен 7 клас

Заповед № РД09-1221/28.08.2015 г. за определяне на графика на учебното време за учебната 2015/2016 година