ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

     

    Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на
    СУ "Димитър Благоев" и за граждански контрол на управлението му. Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция, а за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация - и представител на работодателите.