Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

  Образователна степен: Средна
I гимназиален етап II гимназиален етап  
Класове Общо Класове Общо ОБЩО
VIII IX X VIII - X XI XII XI - XII VIII - XII
Учебни седмици 36 36 36   36 31    
Раздел А - задължителни учебни часове
Учебни предмети                
Български език и литература 144 108 108 360 108 93 201 561
Чужд език - Английски език 648 144 72 864 72 62 134 998
Чужд език - Руски език   72 72 144 72 62 134 278
Математика 108 108 72 288 72 62 134 422
Информационни технологии 36 36 18 90       90
История и цивилизации   144 126 270       270
География и икономика   72 90 162       162
Философия 36 36 72 144       144
Гражданско образование         36 31 67 67
Биология и здравно образование   90 72 162       162
Физика и астрономия   90 72 162       162
Химия и опазване на околната среда   90 72 162       162
Музика 18 18 18 54       54
Изобразително изкуство 18 18 18 54       54
Физическо възпитание и спорт 72 72 72 216 72 62 134 350
Общо за раздел А 1080 1098 954 3132 432 372 804 3936
Раздел Б - избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б   54 198 324 720 620 1340 1664
Изобразително изкуство 72 54 108   252 248    
Рисуване и живопис 72 54   126 108     126
Компютърна анимация     72 72 72 62 134 206
История на изкуството и архитектурата     36 36     0 36
Иконопис         72 62    
Изобразително студио           124    
Английски език     54 54 144 124    
Информационни технологии         324 248    
Работа с мултимедийни продукти     36 36   62   36
Графичен дизайн и реклама           62    
Компютърна графика         144   144 144
Графични техники и оформление на печатни изделия         180 124 304 304
Общо за раздел А + раздел Б 1080 1152 1152 3456 1152 992 2144 5600
Раздел В - факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 144 144 144 432 144 124 268 700
Български език и литература         72 62 134 134
Английски език           62 62 62
Физическо възпитание и спорт 72 72 72 216 72   72 288
Музика 72 72 72 216       216
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1224 1296 1296 3888 1296 1116 2412 6300