Учим днес, за да успеем утре!
тел: 0631/6-05-41; 6-06-01;
mail: soudblagoev@gmail.com

ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"ОПИСАНИЕ НА ПРОФИЛА

От 2000 година Средно училище "Димитър Благоев" осъществява прием в профилирана паралелка по "Изкуствата - Изобразително изкуство" след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език. Срокът на обучение е 5 години.

Приемът се извършва с конкурсни изпити след завършен VII клас – съгласно Наредба №11 от 28 март 2005 година за приемане на ученици в държавни и в общински училища. Учениците се явяват на тест и изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство.

Чуждоезиково обучение:

Курсът на обучение включва засилено изучаване на английски език.

Обучение и профилиращи предмети:

От учебната 2009/2010 година учебният предмет „Информационни технологии” от културно-образователна област „Математика, информатика и информационни технологии” се изучава с един час седмично вместо учебния предмет „Технологии” от културно-образователна област „Домашен бит и технологии”, съгласно Заповед РД 09-1152/15.07.2009 г. на МОН.

Основна образователна степен се придобива след успешно завършен IX клас. Завършилите получават свидетелство за основно образование, в което се вписват годишните оценки по български език и литература, английски език, математика, информационни технологии, музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт, изучавани в VIII клас и по история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда от IX клас. Общият успех за завършено основно образование се изчислява като средно аритметична оценка с точност до 0,01 от годишните оценките по учебните предмети, изучавани в задължителна подготовка и в задължителноизбираема подготовка, вписани в свидетелството за основно образование.

Средно образование се получава след успешно завършен XII клас и успешно положени Държавни зрелостни изпити, съгласно чл.24 от ЗНП, чл.7 от ЗСООМУП и чл.56, ал.1,2,3 от ППЗНП. На завършилите се издава диплома за завършено средно образование, в която се вписват броя на учебните часове по изучаваните предмети, оценките по учебните предмети и общ успех, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. Учениците имат право еднократно да се явяват на не повече от три изпита за промяна на оценките по учебни предмети след приключване на учебните занятия за последния клас от съответната степен на образование /основна и средна/ по ред, определен от ППЗНП.

В паралелката се изучават живопис, графика, скулптура, иконопис и други приложни изкуства. Обучението се извършва от квалифицирани преподаватели, които дават солидно образование и отлична подготовка по рисуване, необходима за кандидатстване във висшите учебни заведения по изкуствата, моден и промишлен дизайн, архитектура и педагогика на изобразителното изкуство. Училището разполага с три ателиета по изобразително изкуство. Два пъти в годината се осъществяват едноседмични пленери. По време на обучението учениците се запознават и работят с различни графични, живописни, приложни и скулптурни техники, работа с програми за графики, обработка на снимки и мултимедия.

Голяма част от часовете по профилирана подготовка се разпределят за Информационни технологии. В тях се развива техниката за рисуване с помощта на компютър, работа с мултимедийни продукти за създаване на компютърна анимация и презентационни програми, практическо приложение на компютърните умения за съдзаване на плакати и рекламни материали.

Учениците учат по системата Кеймбридж и след завършване на обучението, получават Сертификат на Кеймбридж.

Заповядайте при нас!

Очакваме ви!